Четврток, 03 Април 2014 00:00

Детска градинка „Калинка“ ул. Исаија Маџовски бр.35 - Скопје

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)
Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности. - Вкупен коефициент на изложеност на елктромагнетно поле: 2.00%

Дополнителни информации

 • Локација: ул. Исаија Маџовски бр.35, Скопје
 • Координати: 42.00402777777778, 21.371222222222222
 • Дата: Четврток, 03 Април 2014
 • Време: 12:0
 • Временски услови: сончево 15°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во близина на градинката се лоцирани базни станици за мобилна телефонија, базна станица на операторот ВИП на растојание од 410 метри и на височина од околу 40 метри, базна станица на операторите ОНЕ и Т-Мобиле на растојание од 450 метри и височина од околу 40 метри коишто не се во видно поле од градинката.Исто така лоцирани се базни станици на операторите ОНЕ, Т-Мобиле и ВИП коишто се во видно поле од градинката поставени на околниот рид на растојание од околу 3000метри.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле
 • Kоефициент на изложеност: 2.00%
 • Вкупна густина на моќност: 1.526 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 0.758 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.