Четврток, 03 Април 2014 10:30

Детска градинка „Калинка“ ул. Модест Мусогорски бб - Скопје

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

Заклучок:

   Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на             нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.

-          Вкупен коефициент на изложеност на елктромагнетно поле: 11.44%

(% од максимално дозволената вредност)

 

Дополнителни информации

 • Локација: ул. Модест Мусогорски бб, Скопје
 • Координати: 42.0, 21.494
 • Дата: Четврток, 03 Април 2014
 • Време: 10:30 – 11:30
 • Временски услови: сончево 15°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во близина на градинката е лоцирана базна станица за мобилна телефонија, базна станица на операторот ВИП на растојание од 100 метри и на височина од околу 30 метри која што е во видно поле од градинката, поставена на кров на приватна куќа.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле
 • Kоефициент на изложеност: 11.44%
 • Вкупна густина на моќност: 60.773 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 4.787 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.