Четврток, 27 Март 2014 14:00

Детска градинка „Пони“ ул. Пехчевска бб - Скопје

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

Заклучок:

   Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на             нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.

-          Вкупен коефициент на изложеност на елктромагнетно поле: 2.20%

(% од максимално дозволената вредност)

 

Дополнителни информации

 • Локација: ул. Пехчевска бб, Скопје
 • Координати: 41.994944444444, 21.51152
 • Дата: Четврток, 27 Март 2014
 • Време: 14:55 - 15:30
 • Временски услови: сончево 15°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во видно поле на градинката се лоцирани две базни станици за мобилна телефонија, базна станица на операторот Т-Мобиле поставена на покривот на стамбена зграда на височина од 35 метри и на растојание од 80 метри и базна станица на ВИП поставена на соседната зграда на височина од 35 метри и на растојание од 90 метри. Најблиска базна станица на ОНЕ е оддалечена околу 750 метри и не е во видно поле од мерната точка.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле
 • Kоефициент на изложеност: 2.20%
 • Вкупна густина на моќност: 3.440 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 1.139 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.