Четврток, 27 Март 2014 14:00

Детска градинка „Сонце“ ул. Среќко Пужалка бб - Скопје

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

   Заклучок:

   Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на             нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.

 

-          Вкупен коефициент на изложеност на елктромагнетно поле: 1.99%

(% од максимално дозволената вредност)

Дополнителни информации

 • Локација: ул. Среќко Пужалка бб, Скопје
 • Координати: 42.009472222222, 21.504194444444
 • Дата: Четврток, 27 Март 2014
 • Време: 11:30 - 11:55
 • Временски услови: сончево 15°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во близина на градинката се лоцирани базни станици за мобилна телефонија, базна станица на операторот Т-Мобиле на растојание од 170 метри и на височина од околу 60 метри која што не е во видно поле од градинката, базна станица на ОНЕ на растојание од 150 метри и на височина од околу 40 метри, во иста насока малку подесно на растојание од 150 метри и на височина од околу 40 метри има базна станица на ВИП оператор.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле
 • Kоефициент на изложеност: 1.99%
 • Вкупна густина на моќност: 2.240 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 0.919 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.