Четврток, 16 Април 2015 15:20

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски услуги

Дополнителни информации

  • Службен весник: 185/2014
Прочитано 734 пати