Вторник, 06 Мај 2014 16:07

Измерени параметри за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги