Понеделник, 24 Јуни 2019 15:13

Измерени параметри за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги за 2019 година