POWERED BY REVOLUTION SLIDER

Приговори од крајни корисници

Почитувани, на ден 06.03.2014 година на сила стапи нов Закон за електронски комуникации (“Сл.Весник 39/2014”), согласно новиот закон се менува процедурата за постапување по приговори  од крајни корисници.

Повеќе за процедурата

Поднесете Барање за решавање спор на новиот портал на АЕК на

e-agencija.aek.mk

Соопштение за достава на стандардни претплатнички договори

Се известуваат сите оператори, нотифицирани во службената евиденција на Агенцијата за електронски комуникации дека имаат обврска да достават до Агенцијата на одобрување најдоцна до 05.04.2015 година, стандарден претплатнички договор усогласен со одредбите од Законот за електронските комуникации (Службен Весник на РМ бр.39/2014, 188/2014 и 44/2015) и Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации ("Службен весник на Република Македонија" број 16/2015) за услугите за кои се нотифицирани. Повеќе

Агенција за електронски комуникации

aek logoАгенцијата за електронски комуникации е основана како независно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации, cо цел пазарот на електронски комуникации да се регулира на систематски начин.